Wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – propozycje zawarte w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Aktualnie trwają w Sejmie prace nad tzw. tarczą antykryzysową 4.0, czyli ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej jako: „Projekt ustawy”). Projekt ustawy zawiera rozdział 6 zatytułowany „Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”. 1. Zdolność restrukturyzacyjna Zgodne.

30 maja 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – zmiany w zakresie możliwości zawierania umów przenoszących własność nieruchomości, wprowadzane tzw. tarczą antykryzysową 3.0

Prawo cywilne
1. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest zawierana w celu zabezpieczenia wierzytelności i polega na przeniesieniu przez dłużnika prawa własności swojej rzeczy na wierzyciela. Istnieją dwa podstawowe warianty umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. W pierwszym strony przenoszą własność rzeczy pod warunkiem rozwiązującym w postaci spłaty wierzytelności. Własność rzeczy.

15 maja 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Zmiany w prawie upadłościowym dotyczące osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej, które obowiązują od 24 marca 2020 r.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Miesiąc temu, 24 marca 2020 r., weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe z 28 lutego 2003 r., dalej jako: „p.u.”, wprowadzona ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, dalej jako: „Ustawa zmieniająca”. Ustawa zmieniająca ma bardzo szeroki charakter, zmienia przepisy.

26 kwietnia 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – zmiany związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
1. Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – aktualny stan prawny Przepis art. 21 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, dalej jako: „p.u.”, przewiduje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia.

14 kwietnia 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Tarcza antykryzysowa (w wersji uchwalonej 31 marca 2020 r.) a najem lokali

Prawo cywilne
Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw czyli tzw. tarcza antykryzysowa, dalej jako: „Ustawa”, wprowadziła daleko idące zmiany w przedmiocie najmu lokali w okresie do 30.

7 kwietnia 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Podejmowanie uchwał przez zarząd lub radę nadzorczą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółce akcyjnej (S.A.) na odległość – planowane zmiany w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Prawo spółek
1. Tzw. tarcza antykryzysowa Trwająca pandemia wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) prawdopodobnie spowoduje kryzys gospodarczy o aktualnie nieprzewidywalnych skutkach. W ramach przeciwdziałania kryzysowi i pomocy przedsiębiorcom 21 marca 2020 r. został ogłoszony projekt ustawy o zmianie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,.

24 marca 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i spółki akcyjnej (S.A.) za decyzje biznesowe (gospodarcze)

Prawo spółek
Temat odpowiedzialności członków organów za podejmowane przez nich decyzje gospodarcze jest niezwykle istotny i budzi wiele wątpliwości. Z jednej strony skoro zarząd prowadząc sprawy spółki podejmuje decyzje, to powinien za nie odpowiadać. Z drugiej strony oczywiste jest, iż każda działalność gospodarcza niesie z sobą ryzyko, a jego podejmowanie może mieć.

9 marca 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) – praktyczne aspekty odpowiedzialności członków zarządu

Prawo spółek
Obowiązek wniesienia wkładu do spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Mając na uwadze przyjęty w prawie polskim kształt spółki z o.o., której nieodłącznym elementem jest kapitał zakładowy (przypomnijmy – w kwocie co.

2 marca 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – praktyczne aspekty obowiązkowej rejestracji (uwaga: termin na rejestrację upływa 13 kwietnia 2020 r.)

Prawo przedsiębiorców
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako: „Rejestr”) został utworzony ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: „Ustawa”). Ustawa implementuje dyrektywę 2015/849 z 20 maja 2015 r. regulującą zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. AMLD IV). We wszystkich państwach członkowskich UE zostały.

2 marca 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -