Wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – propozycje zawarte w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

30 maja 2020/ k-admin

Aktualnie trwają w Sejmie prace nad tzw. tarczą antykryzysową 4.0, czyli ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej jako: „Projekt ustawy”). Projekt ustawy zawiera rozdział 6 zatytułowany „Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”.

1. Zdolność restrukturyzacyjna

Zgodne z art. 14 ust. 1 Projektu ustawy, do 30 czerwca 2021 r. podmiot, do którego stosuje się przepisy ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: „p.r.”), będzie miał możliwość wszczęcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Warto przypomnieć, że tzw. zdolność restrukturyzacyjną zgodnie z art. 4 ust. 1 p.r. posiadają:

  1. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  2. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
  3. wspólnicy spółek osobowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  4. wspólnicy spółek partnerskich.

2. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

W celu skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego konieczne będzie najpierw zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym jako nadzorcą układu (zgodnie z art. 210 p.r.). Po zawarciu takiej umowy, należy obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, prowadzonego zgodnie z regulacjami p.r. z uwzględnieniem zmian przewidzianych Projektem ustawy. Model uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego oparty jest właśnie o postępowanie o zatwierdzenie układu (jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych), ale przewiduje istotne różnice, zachęcające do skorzystania właśnie z uproszczonego postępowania.

Dzień publikacji obwieszczenia będzie stanowić dzień otwarcia postępowania (art. 15 ust. 1 Projektu ustawy). W konsekwencji do wszczęcia postępowania dojdzie bez udziału sądu. W toku postępowania dłużnik będzie samodzielnie zbierał głosy wierzycieli w sprawie układu, a jednocześnie nadzorca układu będzie uprawniony do zwołania Zgromadzenia Wierzycieli w celu przeprowadzenia głosowania nad układem, w tym i z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Ponieważ jedną z głównych zalet postępowania ma być jego szybkość, zgodnie z art. 19 ust. 1 Projektu ustawy dłużnik będzie miał 4 miesiące na złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu.

3. Skutki wszczęcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Projekt ustawy wprowadza rozwiązania odmienne od istniejącego postępowania o zatwierdzenie układu, zwłaszcza w zakresie skutków wszczęcia postępowania. Zgodnie z Projektem ustawy otwarcie postępowania spowoduje m.in.:

  1. zawieszenie postępowań egzekucyjnych,
  2. niedopuszczalność wypowiedzenia dłużnikowi umów najmu, dzierżawy czy leasingu.

Tym samym omawiane postępowanie ma zapewnić dłużnikom szeroką ochronę przed wierzycielami.

4. Ochrona wierzycieli, wynagrodzenie nadzorcy układu

Przepis art. 17 Projektu ustawy przewiduje, że sąd na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu uchyli skutki opublikowanego obwieszczenia o otwarciu postępowania, jeśli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. Ponadto od otwarcia postępowania dłużnik nie będzie mógł podejmować czynności przekraczających zakres tzw. zwykłego zarządu bez zgody nadzorcy układu, a czynności dokonane bez wymaganej zgody będą nieważne.

Dodatkowo warto wskazać, że Projekt ustawy zawiera szczegółową regulację co do maksymalnego dopuszczalnego wynagrodzenia nadzorcy układu w przypadku mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, wiążąc je z kwotą przeznaczoną dla wierzycieli na podstawie układu. Co więcej przepisy Projektu ustawy przewidują, że wynagrodzenie nadzorcy układu będzie miało charakter success fee – w razie prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania, wynagrodzenie nie będzie mogło przekroczyć 2-krotności średniego wynagrodzenia.

5. Podsumowanie

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu umożliwienie przeprowadzenia szybkiej restrukturyzacji w okresie, w którym zdaniem ustawodawcy widoczne będą negatywne wpływy epidemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Możliwość wszczęcia postępowania bez udziału sądu niewątpliwie odciąży wydziały upadłościowe sądów. Jednocześnie pojawiają się głosy kwestionujące nową regulację, akcentujące zwiększone ryzyko pokrzywdzenia wierzycieli. Ponadto należy podkreślić, że aktualne wersje poprzednich tzw. tarczy antykryzysowych wykluczają możliwość skorzystania z przewidzianego nimi wsparcia dla przedsiębiorców w restrukturyzacji. W konsekwencji, zakładając wprowadzenie omówionego powyżej modelu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, decyzja o skorzystaniu z niego musi być poprzedzona weryfikacją mechanizmów wsparcia, z których skorzystał lub planował skorzystać dłużnik.

Avatar

YOU MAY ALSO LIKE

Prokurent a wniosek o ogłoszenie upadłości

Przez k-admin, 3 miesiące ago

Zobacz więcej - Udostępnij -

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Przez k-admin, 6 miesięcy ago

Zobacz więcej - Udostępnij -

Zmiany w prawie upadłościowym dotyczące osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej, które obowiązują od 24 marca 2020 r.

Przez k-admin, 12 miesięcy ago

Zobacz więcej - Udostępnij -