Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z plików cookies przez Wojciecha Kremera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Kremer Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Kamienna 21 Fronton Office Center, II p. 31-403 Kraków (dalej jako: „Kancelaria”). Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osób:

 1. korzystających ze strony internetowej Kancelarii,
 2. pracowników i współpracowników Klientów oraz Kontrahentów Kancelarii, a także innych osób których dane osobowe są przekazywane przez Klientów i Kontrahentów Kancelarii,
 3. kontaktujących się z Kancelarią (telefonicznie, mailowo, z wykorzystaniem formularza kontaktowego) oraz osób z którymi kontaktuje się Kancelaria (telefonicznie lub mailowo),
 4. odwiedzających profil Kancelarii w serwisie Linkedin.

Otrzymując dane osobowe w związku z zawarciem konkretnej umowy, Kancelaria przekazuje Klientowi lub Kontrahentowi szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z tą umową.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Kancelaria respektuje tajemnicę zawodową radców prawnych i adwokatów. Nasza strona internetowa korzysta z certyfikatu SSL zapewniającego bezpieczną komunikację ze stroną.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Kremer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Kremer Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Kamienna 21 Fronton Office Center, II p. 31-403 Kraków (Kancelaria). Kontakt z administratorem możliwy jest:

 • telefonicznie pod numerem + 48 791 871 157,
 • mailowo pod adresem w.kremer@kremerlegal.pl,
 • korespondencyjnie z wykorzystaniem adresu ul. Kamienna 21 Fronton Office Center, II p. 31-403 Kraków.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania

a. Osoby korzystające ze strony internetowej

Korzystanie ze strony internetowej realizowane jest poprzez przesyłanie zapytań do serwera, na którym strona jest przechowywana. Takie zapytania pozostają zapisane w logach serwera. W konsekwencji w przypadku osób, które korzystają z naszej strony internetowej, przetwarzamy dane techniczne automatycznie przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową (zawierające m.in.: datę i godzinę korzystania ze strony, system operacyjny, informacje o przeglądarce internetowej, adres IP), w tym dane które mogą stanowić Państwa dane osobowe. Ponadto Państwa dane są gromadzone za pośrednictwem plików cookies – prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z plików cookies (pkt 9). Celem przetwarzania takich danych jest zapewnienie prawidłowego i stabilnego działania naszej strony internetowej oraz analiza statystyczna danych (prawnie uzasadniony interes Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

b. Pracownicy i współpracownicy Klientów oraz Kontrahentów Kancelarii, a także inne osoby których dane osobowe są przekazywane przez Klientów i Kontrahentów Kancelarii

Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe na skutek zawierania i wykonywania umów pomiędzy Kancelarią a naszym Klientem lub Kontrahentem. Państwa dane przekazywane są w celu umożliwienia zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktu, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, uzyskiwania informacji, świadczenia usług prawnych, a także aby umożliwić Kancelarii skuteczne działanie, realizację obowiązków prawnych i weryfikację ewentualnego konfliktu interesów.

Państwa dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy (w tym świadczenia usług prawnych) lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • kontaktu z Klientem, w tym prowadzenia korespondencji z Klientem (prawnie uzasadniony interes Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w tym w szczególności wynikających z prawa podatkowego, przepisów zobowiązujących do przechowywania dokumentów księgowych czy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • weryfikacji czy nie występuje konflikt interesów (prawnie uzasadniony interes Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami (prawnie uzasadniony interes Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

c. Osoby kontaktujące się z Kancelarią (telefonicznie, mailowo, z wykorzystaniem formularza kontaktowego) oraz osoby z którymi kontaktuje się Kancelaria (telefonicznie lub mailowo)

W przypadku osób kontaktujących się z Kancelarią (telefonicznie, mailowo, z wykorzystaniem formularza kontaktowego) oraz osób z którymi kontaktuje się Kancelaria (telefonicznie lub mailowo) przetwarzamy uzyskane od Państwa dane osobowe, które mogą obejmować m. in. Państwa imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko służbowe, dane dot. pracodawcy czy reprezentowanego przez Państwa podmiotu. Takie dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celach:

 • prowadzenia korespondencji kierowanej do Kancelarii, kontaktu z Państwem (prawnie uzasadniony interes Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • identyfikacji nadawcy oraz obsługi przesłanej wiadomości, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • przedstawienia oferty, przesłania zlecenia, zawarcia i wykonania umowy (w tym świadczenia usług prawnych), podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w tym w szczególności wynikających z prawa podatkowego, przepisów zobowiązujących do przechowywania dokumentów księgowych czy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • weryfikacji, czy nie występuje konflikt interesów (prawnie uzasadniony interes Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami (prawnie uzasadniony interes Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d. Osoby odwiedzające profil Kancelarii w serwisie Linkedin

Kancelaria posiada publiczny profil na portalu społecznościowym Linkedin. Kancelaria przetwarza dane osobowe pozostawiane przez użytkowników tego profilu (m.in. poprzez komentarze), takie jak np. imię i nazwisko. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu aktywności na profilu, zarządzania profilem, przedstawiania informacji związanych z profilem, kontaktu z Państwem oraz w celach statystycznych (prawnie uzasadniony interes Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uwaga: powyższa informacja nie obejmuje przetwarzania danych osobowych przez administratora serwisu Linkedin.

3. Źródła danych

Państwa dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa, Państwa pracodawcy, podmiotu, dla którego świadczą Państwo usługi, podmiotu przez Państwa reprezentowanego lub innych osób.

4. Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane m.in. pracownikom i współpracownikom Kancelarii, podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, statystyczne, operatorom pocztowym i kurierom, agencjom marketingowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Kancelarią i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Korzystamy z usługi Google Analytics (system analityki internetowej) dla zbierania i analizowania informacji o naszej stronie. W tym celu przesyłamy informacje o osobach korzystających z naszej strony internetowej do Google. Google wyklucza przesyłanie informacji umożliwiających identyfikację danej osoby, ale nie traktuje jako takiej informacji np. adresu IP. Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP, w czego konsekwencji adres IP ulega skróceniu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże w szczególnych przypadkach, możliwe jest przesłanie pełnego adresu IP do serwera Google zlokalizowanego poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i dopiero tam jego odpowiednie skrócenie.

Aby wyłączyć działanie Google Analytics należy skorzystać z informacji znajdujących się na stronie: tools.google.com/dlpage/gaoptout i dostępnego tam dodatku. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod adresem: www.google.com/analytics/.

Ponadto korzystamy z usługi Google Ads w zakresie ograniczonym do sieci wyszukiwania i partnerów sieci wyszukiwania. Również w tym celu przesyłamy informacje o osobach korzystających z naszej strony internetowej do Google. Nie używamy remarketingu ani nie tworzymy list klientów w ramach Google Ads. Więcej informacji na temat Google Ads w kontekście wykorzystania danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej: privacy.google.com/businesses/adsservices/.

Google dysponuje certyfikatem Programu Tarcza Prywatności UE-USA, który to program objęty jest decyzją Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Informacje o zasadach przestrzegania prywatności przez Google związanych z Programem Tarcza Prywatności można znaleźć na stronie: policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en&gl=de.

Zapoznanie się z wykorzystaniem danych gromadzonych przez Google w ramach różnych usług możliwe jest na stronie internetowej: policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

Z wyłączeniem opisanej powyżej kwestii, nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.

6. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Z uwagi na opisane powyżej cele i charakter przetwarzania, niepodanie danych osobowych może uniemożliwić lub utrudnić skorzystanie z naszej strony internetowej, uniemożliwić lub opóźnić skontaktowanie się z nami (w tym wykorzystanie formularza kontaktowego) oraz uniemożliwić lub opóźnić rozpoczęcie świadczenia usług.

7. Okres przechowywania danych

Kancelaria przechowuje dane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, okres przechowywania może również wynikać z przepisów stanowiących podstawę przetwarzania.

8. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługują co do zasady następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych i dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Ponadto przysługuje prawo do skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Proszę mieć na uwadze, że:

 • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • zważywszy na szczególny charakter działalności Kancelarii, realizacja powyższych uprawnień nie może naruszać zasad przetwarzania danych osobowych określonych w rozdziale 1a ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

9. Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne – pliki tekstowe, zapisywane na Państwa urządzeniach końcowych (np. komputerze, smartfonie, tablecie) podczas odwiedzania stron internetowych. Pliki cookies nie ingerują w integralność Państwa urządzenia, danych ani używanego systemu.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies dla zapewnienia prawidłowego działania oraz w celach statystycznych, co umożliwia nam poznanie sposobu korzystania ze strony. Używając plików cookies nie identyfikujemy Państwa tożsamości, a pliki cookies nie zapisują danych wrażliwych. Korzystamy również z tzw. plików cookies podmiotów trzecich, tj. plików cookies Google potrzebnych do używania Google Analytics oraz Google Ads (opisanych w pkt 5).

Strona wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 • tzw. pliki sesyjne (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 • tzw. pliki stałe (persistent cookies), które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Zgoda na wykorzystanie plików cookies wynika z ustawień używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Większość z przeglądarek automatycznie dopuszcza użycie plików cookies. Poniżej znajdują się linki odsyłające do stron internetowych zawierających informacje w przedmiocie ustawień plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Uwaga – wszystkie linki umieszczone w niniejszej Polityce prywatności prowadzą do zewnętrznych stron internetowych za których treści nie odpowiadamy.