Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Ponieważ w praktyce przedsiębiorcy często mają wątpliwości, czy powinni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości oraz w jakim terminie taki wniosek złożyć, warto przypomnieć podstawowe regulacje ustawy Prawo upadłościowe z 28 lutego 2003 r. (dalej jako: „p.u.”). 1. Kogo dotyczy obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Pierwszą kwestią wymagającą przybliżenia jest.

19 października 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Wyłączenie wspólnika ze spółki osobowej – spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej

Prawo spółek
Dobre relacje pomiędzy wspólnikami zwykle determinują sukces wspólnej działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza prowadzonej w formie spółki osobowej. Co można zrobić, gdy zachowanie jednego z nich szkodzi spółce, a współpraca się nie układa? W pierwszej kolejności oczywiście należy pomyśleć o rozwiązaniach ugodowych, np. zaproponować wspólnikowi opuszczenie spółki za odpowiednią spłatą..

30 września 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Propozycja zmiany zasad ponoszenia odpowiedzialności przez członków organów spółek kapitałowych (art. 293 i art. 483 k.s.h.) – wprowadzenie business judgment rule do prawa polskiego

Prawo spółek
1. Obecna sytuacja i proponowane zmiany Odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych za szkodę wyrządzoną spółce budzi spory i kontrowersje. Zagadnienie to w zakresie odpowiedzialności członków organów za decyzje gospodarcze zostało opisane we wpisie z 9 marca 2020 r. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 sierpnia b.r. opublikowano Projekt ustawy.

30 sierpnia 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Jak długo członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełni swoją funkcję? Aktualna sytuacja i proponowane zmiany – mandat a kadencja

Prawo spółek
W prawie spółek od wielu lat wątpliwości budzi kwestia, która wydaje się, że powinna być oczywista, czyli jak długo członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełni swoją funkcję. Analogiczne wątpliwości dotyczą członków zarządów spółek akcyjnych. 1. Pojęcia mandatu i kadencji Aby omówić kwestie czasu trwania kadencji członka zarządu, rozpocząć należy.

17 sierpnia 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Planowane zmiany w przepisach regulujących Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wprowadzenie kary pieniężnej do wysokości 1.000.000,00 zł również za błędne zgłoszenie informacji

Prawo przedsiębiorców
1. Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych Ostatecznie 17 lipca 2020 r. upłynął termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) dla spółek zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r., przesunięty najpierw z uwagi na trwającą pandemię wirusa COVID-19, a następnie z uwagi na.

31 lipca 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Jednoosobowy przedsiębiorca jako konsument – zróżnicowanie sytuacji prawnej przedsiębiorcy poprzez wprowadzenie podziału na czynności zawodowe i niezawodowe

Prawo cywilne
Konsumenci cieszą się w obrocie gospodarczym wieloma przywilejami, które do tej pory były niedostępne dla przedsiębiorców, w tym osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Opisana poniżej zmiana przepisów pozwoli jednoosobowym przedsiębiorcom korzystać z części przywilejów jak na razie zarezerwowanych dla konsumentów. Tytułem przykładu wskazać można na domniemanie istnienia wady fizycznej w.

29 czerwca 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – propozycje zawarte w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Aktualnie trwają w Sejmie prace nad tzw. tarczą antykryzysową 4.0, czyli ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej jako: „Projekt ustawy”). Projekt ustawy zawiera rozdział 6 zatytułowany „Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”. 1. Zdolność restrukturyzacyjna Zgodne.

30 maja 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – zmiany w zakresie możliwości zawierania umów przenoszących własność nieruchomości, wprowadzane tzw. tarczą antykryzysową 3.0

Prawo cywilne
1. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest zawierana w celu zabezpieczenia wierzytelności i polega na przeniesieniu przez dłużnika prawa własności swojej rzeczy na wierzyciela. Istnieją dwa podstawowe warianty umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. W pierwszym strony przenoszą własność rzeczy pod warunkiem rozwiązującym w postaci spłaty wierzytelności. Własność rzeczy.

15 maja 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Zmiany w prawie upadłościowym dotyczące osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej, które obowiązują od 24 marca 2020 r.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Miesiąc temu, 24 marca 2020 r., weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe z 28 lutego 2003 r., dalej jako: „p.u.”, wprowadzona ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, dalej jako: „Ustawa zmieniająca”. Ustawa zmieniająca ma bardzo szeroki charakter, zmienia przepisy.

26 kwietnia 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – zmiany związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
1. Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – aktualny stan prawny Przepis art. 21 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, dalej jako: „p.u.”, przewiduje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia.

14 kwietnia 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -