Czy w umowie możliwe jest zastrzeżenie kary o charakterze gwarancyjnym, na wypadek niewykonania zobowiązania pieniężnego? Różnice między karą umowną a świadczeniem gwarancyjnym

Prawo cywilne
Klasycznym przykładem zabezpieczenia prawidłowego wykonania określonego umową świadczenia jest kara umowna. Jednakże, kodeksowe uregulowanie kary umownej w pewnym stopniu ogranicza stronom możliwość korzystania z tej instytucji. Czy więc w polskim porządku prawnym wypracowane zostały inne metody zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umowy, których stosowanie będzie możliwe w sytuacjach, w których.

20 listopada 2022/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Ochrona prawna metody działania (procedury działania)

Prawo cywilne
Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy nierzadko wypracowują pewne autorskie schematy lub zasady szeroko pojętego zarządzania firmą, w tym m.in. pozyskiwania i obsługi klientów, czy też wewnętrznej organizacji wykonywania zadań przez pracowników. Czy wspomniane metody podlegają ochronie prawnej? Jakie istnieją dopuszczalne prawem sposoby zabezpieczenia metod funkcjonowania przedsiębiorstwa? Poniżej postaram się odpowiedzieć na.

5 sierpnia 2022/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Skuteczne nabycie praw autorskich do utworów pracowników i współpracowników

Prawo cywilne
W dzisiejszych czasach wielu przedsiębiorców opiera swoją działalność na pracy kreatywnej, wykonywanej przez pracowników i współpracowników. Często zdarza się, że rezultaty takiej pracy wykorzystywane są nie tylko w ramach danej firmy, ale również stanowią przedmiot umów zawartych z klientami lub kontrahentami. Problem ten jest szczególnie widoczny w prężnie rozwijającej się.

7 czerwca 2022/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Umowa o zachowaniu poufności czyli tzw. NDA (non-disclosure agreement) – czym jest oraz kiedy powinna zostać zawarta

Prawo cywilne
Umowa o zachowaniu poufności, jak sama jej nazwa wskazuje, ma na celu zobowiązanie do zachowania w poufności informacji przekazywanych sobie przez strony takiej umowy. Warto już na wstępie podkreślić, że umowy NDA nie zostały uregulowane w prawie polskim, należą do tzw. kategorii umów nienazwanych, zawieranych w oparciu o zasadę swobody.

19 listopada 2021/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Kara umowna – o czym warto pamiętać korzystając z instytucji kary umownej?

Prawo cywilne
Instytucja kary umownej jest powszechnie stosowana w umowach między przedsiębiorcami. Fakt ten nie może dziwić, gdyż jej zastrzeżenie znacząco ułatwia dochodzenie roszczenia od nierzetelnego kontrahenta. W dzisiejszym wpisie odpowiem na następujące pytania: Czym jest kara umowna? O czym warto pamiętać zastrzegając karę umowną? W jaki sposób dochodzić roszczenia z kary.

19 października 2021/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Kim jest prokurent – powołanie, odwołanie, zakres uprawnień

Prawo cywilne / Prawo przedsiębiorców / Prawo spółek
W obrocie gospodarczym spółki często są reprezentowane przez prokurentów. Jednocześnie przedsiębiorcy mają wątpliwości co do zakresu uprawnień prokurentów, możliwości ich powołania, odwołania oraz zakresu odpowiedzialności. Poniżej wyjaśniono podstawowe zasady działania instytucji prokury. 1. Kto może być prokurentem i kto może powołać prokurenta Zgodnie z art. 1091 § 1 ustawy z.

20 września 2021/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Jednoosobowy przedsiębiorca jako konsument – zróżnicowanie sytuacji prawnej przedsiębiorcy poprzez wprowadzenie podziału na czynności zawodowe i niezawodowe

Prawo cywilne
Konsumenci cieszą się w obrocie gospodarczym wieloma przywilejami, które do tej pory były niedostępne dla przedsiębiorców, w tym osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Opisana poniżej zmiana przepisów pozwoli jednoosobowym przedsiębiorcom korzystać z części przywilejów jak na razie zarezerwowanych dla konsumentów. Tytułem przykładu wskazać można na domniemanie istnienia wady fizycznej w.

29 czerwca 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – zmiany w zakresie możliwości zawierania umów przenoszących własność nieruchomości, wprowadzane tzw. tarczą antykryzysową 3.0

Prawo cywilne
1. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest zawierana w celu zabezpieczenia wierzytelności i polega na przeniesieniu przez dłużnika prawa własności swojej rzeczy na wierzyciela. Istnieją dwa podstawowe warianty umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. W pierwszym strony przenoszą własność rzeczy pod warunkiem rozwiązującym w postaci spłaty wierzytelności. Własność rzeczy.

15 maja 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Tarcza antykryzysowa (w wersji uchwalonej 31 marca 2020 r.) a najem lokali

Prawo cywilne
Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw czyli tzw. tarcza antykryzysowa, dalej jako: „Ustawa”, wprowadziła daleko idące zmiany w przedmiocie najmu lokali w okresie do 30.

7 kwietnia 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -