Jednoosobowy przedsiębiorca jako konsument – zróżnicowanie sytuacji prawnej przedsiębiorcy poprzez wprowadzenie podziału na czynności zawodowe i niezawodowe

Prawo cywilne
Konsumenci cieszą się w obrocie gospodarczym wieloma przywilejami, które do tej pory były niedostępne dla przedsiębiorców, w tym osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Opisana poniżej zmiana przepisów pozwoli jednoosobowym przedsiębiorcom korzystać z części przywilejów jak na razie zarezerwowanych dla konsumentów. Tytułem przykładu wskazać można na domniemanie istnienia wady fizycznej w.

29 czerwca 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – zmiany w zakresie możliwości zawierania umów przenoszących własność nieruchomości, wprowadzane tzw. tarczą antykryzysową 3.0

Prawo cywilne
1. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest zawierana w celu zabezpieczenia wierzytelności i polega na przeniesieniu przez dłużnika prawa własności swojej rzeczy na wierzyciela. Istnieją dwa podstawowe warianty umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. W pierwszym strony przenoszą własność rzeczy pod warunkiem rozwiązującym w postaci spłaty wierzytelności. Własność rzeczy.

15 maja 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Tarcza antykryzysowa (w wersji uchwalonej 31 marca 2020 r.) a najem lokali

Prawo cywilne
Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw czyli tzw. tarcza antykryzysowa, dalej jako: „Ustawa”, wprowadziła daleko idące zmiany w przedmiocie najmu lokali w okresie do 30.

7 kwietnia 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -