Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – zmiany związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

14 kwietnia 2020/ k-admin

1. Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – aktualny stan prawny

Przepis art. 21 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, dalej jako: „p.u.”, przewiduje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli stan niewypłacalności. Sejm 9 kwietnia 2020 r. uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dalej jako: „Ustawa”, zwaną w mediach tarczą antykryzysową 1.1., jak i również tarczą antykryzysową 2.0. Projekt Ustawy został przekazany Senatowi. Ustawa przewiduje w art. 72 wprowadzenie zmian do poprzedniej tarczy antykryzysowej (ustawy z 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), w tym dodanie art. 15 zzra. Nowe przepisy mają na celu przesunięcie terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Takie rozwiązanie ma umożliwić przedsiębiorcom, których sytuacja uległa nagłemu pogorszeniu z uwagi na trwającą pandemię, uratowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki rozwiązaniom zawartym w Ustawie będą mieli więcej czasu na poprawę swojej sytuacji finansowej i powrót do stanu wypłacalności.

2. Nowe przepisy

Przepis art. 15 zzra w ust. 1 stanowi, że: „jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości […] nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo”. Ponadto Ustawa wprowadza domniemanie, zgodnie z którym, jeśli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19. W tym kontekście należy wskazać, że stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał od 14 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r., a od 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje stan epidemii.

Przepis art. 15 zzra ust. 2 przewiduje zaś wydłużenie terminów przewidzianych w p.u., dla których ustalenia znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości na zasadach wskazanych powyżej, a ostatnim dniem, w którym wniosek powinien zostać złożony na zasadach ogólnych.

3. Podsumowanie

Nowe przepisy są co do zasady oceniane pozytywnie. Potencjalnie mogą ograniczyć liczbę upadłości przedsiębiorców, których problemy zapoczątkowała pandemia i którzy mają szansę odzyskać utraconą płynność finansową. Podobne uregulowania są wprowadzane w wielu krajach. Warto jednak zwrócić uwagę na następujące, potencjalnie budzące wątpliwości kwestie:

  1. Ustawa wprowadza wzruszalne domniemanie, zgodnie z którym niewypłacalność nastąpiła z powodu COVD-19. Takie domniemanie z jednej strony chroni wierzycieli, którzy mogą wykazać, że niewypłacalność była niezwiązana z pandemią. Jednak z drugiej strony potencjalnie prowadzi do składania wniosków o ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych z obawy przed obaleniem domniemania, które może prowadzić do odpowiedzialności osobistej.
  2. Wydłużenie terminów (art. 15 zzra ust. 2) ma nastąpić po ustaleniu dnia, w którym powinien zostać złożony wniosek o ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych. W praktyce, ustalenie dokładnego dnia może być często bardzo utrudnione. Podnoszone są głosy sugerujące odwołanie się do jednoznacznego terminu, np. wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.
  3. Opisane przesunięcie terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może być niewystarczające. Zważywszy, że termin rozpocznie bieg od razu po odwołaniu stanu epidemii, prawdopodobne jest, że nim dojdzie do poprawy koniunktury gospodarczej oraz sytuacji finansowej danego przedsiębiorcy, konieczne będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Avatar

YOU MAY ALSO LIKE

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Przez k-admin, 3 miesiące ago

Zobacz więcej - Udostępnij -

Wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – propozycje zawarte w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

Przez k-admin, 8 miesięcy ago

Zobacz więcej - Udostępnij -

Zmiany w prawie upadłościowym dotyczące osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej, które obowiązują od 24 marca 2020 r.

Przez k-admin, 9 miesięcy ago

Zobacz więcej - Udostępnij -