Wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) – praktyczne aspekty odpowiedzialności członków zarządu

Prawo spółek

2 marca 2020/ k-admin

Obowiązek wniesienia wkładu do spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Mając na uwadze przyjęty w prawie polskim kształt spółki z o.o., której nieodłącznym elementem jest kapitał zakładowy (przypomnijmy – w kwocie co najmniej 5.000 zł), wymóg wniesienia wkładów dla powstania spółki jest dość oczywisty. Konsekwentnie zgodnie z art. 167 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dalej jako: „k.s.h.”, do wniosku o rejestrację sp. z o.o. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego załączamy oświadczenie wszystkich członków zarządu, zaświadczające, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników.

Odpowiedzialność członków zarządu za fałszywe oświadczenie

Członkowie zarządów nowo powstałych spółek często automatycznie podpisują takie oświadczenia, nie będąc świadomi potencjalnej odpowiedzialności wynikającej z art. 291 k.s.h. Tymczasem podanie fałszywych danych co do wniesienia wkładów (umyślnie lub wynikające z niedbałości) skutkuje ponoszeniem przez członków zarządu solidarnej odpowiedzialności ze spółką wobec jej wierzycieli przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki. Przyjmuje się, że dla ponoszenia odpowiedzialności bez znaczenia pozostaje wysokość niewniesionych wkładów w stosunku do dochodzonych zobowiązań spółki. Co więcej nawet wniesienie brakujących wkładów czy doprowadzenie do ich uzupełnienia nie zwalnia z odpowiedzialności mającej charakter tzw. odpowiedzialności za fałsz. W konsekwencji członkowie zarządu składając oświadczenie o wniesieniu wkładów muszą mieć pewność, że wkłady te faktycznie zostały wniesione.

Rachunek bankowy sp. z o.o. w organizacji

W tym miejscu dochodzimy do podstawowego pytania – jak wnieść wkłady pieniężne? Przy niewielkich kapitałach zakładowych wspólnicy często wnoszą wkłady w gotówce. Jednakże przy większych kwotach zasadne byłoby dokonanie wpłat na rachunek bankowy prowadzony dla spółki. Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji, która w tej formie istnieje do momentu jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. Spółka z o.o. w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa czy zaciągać zobowiązania, a zgodnie z art. 17 ust. 3 Prawa przedsiębiorców prowadzić działalność gospodarczą. Tym samym zawarcie umowy rachunku bankowego teoretycznie nie powinno stanowić problemu. Jednakże, w znacznej części banków nie jest to możliwe. Dlaczego? Ponieważ systemy bankowe wykluczają zawarcie umowy z podmiotem nieposiadającym nr NIP i nr REGON, które to numery zostają nadane spółce co do zasady wraz z jej rejestracją w KRS (w ramach tzw. jednego okienka). A jednocześnie, do wniosku o rejestrację w KRS konieczne jest załączenie oświadczenia o wniesieniu wkładów. Oczywiście w przypadku zakładania spółki o naprawdę dużym kapitale zakładowym, prawdopodobnie każdy bank wyrazi zgodę na zawarcie umowy rachunku bankowego z taką sp. z o.o. w organizacji w ramach wyjątku.

Wniesienie wkładów pieniężnych

Jak w takiej sytuacji wnieść wkłady pieniężne? Można wskazać na trzy opcje o charakterze głównie teoretycznym:

  1. Wniesienie wkładów przelewem na inny rachunek bankowy, np. członka zarządu, przy wykorzystaniu konstrukcji powiernictwa – rozwiązanie nie jest rekomendowane z uwagi na potencjalne ryzyko uznania wniesienia wkładów za pozorne i wspomnianą powyżej ewentualną odpowiedzialność członków zarządu.
  2. Złożenie wniosków o nadanie nr NIP i nr REGON, a po ich uzyskaniu zawarcie umowy z bankiem, wpłata środków na rachunek bankowy sp. z o.o. w organizacji i dopiero złożenie wniosku o rejestrację w KRS – z uwagi na czasochłonność rozwiązanie również nie jest rekomendowane.
  3. Założenie spółki o niskim kapitale zakładowym, wniesienie wkładów gotówką, a następnie podwyższenie kapitału zakładowego – rozwiązanie niepotrzebnie skomplikowane.

W praktyce, pozostają dwie możliwości:

  1. Wniesienie wkładów gotówką – teoretycznie możliwe w każdej kwocie, ale pamiętajmy, że wpłaty i wypłaty z banku większych środków zwykle objęte są opłatami.
  2. Znalezienie banku, który na podstawie samego aktu notarialnego zawrze umowę rachunku bankowego z sp. z o.o. w organizacji.

Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie banku umożliwiającego zawarcie umowy rachunku bankowego bez nadanego nr NIP i nr REGON jeszcze przed zawarciem umowy spółki. Oczywiście może się w konsekwencji okazać, że tak założony rachunek bankowy posłuży nam tylko dla sp. z o.o. w organizacji, a dopiero po rejestracji spółki założymy właściwy rachunek w preferowanym banku. Niemniej jednak warto uniknąć sytuacji, w której zależy nam na szybkiej rejestracji spółki, a nie możemy złożyć wniosku o rejestrację z uwagi na brak możliwości wniesienia wkładów. Na marginesie warto dodać, że m.in. z uwagi na brak nr NIP faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej przez sp. z o.o. w organizacji jest dalece utrudnione.

Uwaga: opisane zagadnienie dot. spółek powstających na mocy umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego. W przypadku sp. z o.o. zakładanych za pomocą wzorca umowy w tzw. systemie s24, dopuszczalne jest złożenie oświadczenia o wniesieniu wkładów pieniężnych w terminie siedmiu dni od daty wpisu spółki do rejestru. W konsekwencji możliwe jest zawarcie umowy rachunku bankowego przez spółkę już po jej zarejestrowaniu (posiadającą nr NIP i nr REGON) i wpłata wkładów na ten rachunek.

Konkludując, pamiętajmy że sprawne założenie sp. z o.o. wymaga zaplanowania i przemyślenia kolejności podejmowanych działań.

Avatar

YOU MAY ALSO LIKE

Wyłączenie wspólnika ze spółki osobowej – spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej

Przez k-admin, 4 tygodnie ago

Zobacz więcej - Udostępnij -

Propozycja zmiany zasad ponoszenia odpowiedzialności przez członków organów spółek kapitałowych (art. 293 i art. 483 k.s.h.) – wprowadzenie business judgment rule do prawa polskiego

Przez k-admin, 2 miesiące ago

Zobacz więcej - Udostępnij -

Jak długo członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełni swoją funkcję? Aktualna sytuacja i proponowane zmiany – mandat a kadencja

Przez k-admin, 2 miesiące ago

Zobacz więcej - Udostępnij -